REGULAMIN do promocji „VOUCHER dla klientów Biura Ubezpieczeń CMF Jarosław Łunio” z dnia 27.10.2021r.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia promocji „Voucher dla klientów Biura Ubezpieczeń CMF Jarosław Łunio”
 2. Promocja trwa od 01.11.2021r. do odwołania z zachowaniem terminu ważności pojedynczego Vochera
 3. Miejsce przeprowadzenia promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polski.
 4. Z promocji mogą skorzystać klienci Biura Ubezpieczeń CMF Jarosław Łunio (organizatora) którzy mają aktywną polisę ubezpieczenia na życie lub zdrowie w formie indywidualnej albo grupowej.
 5. Uczestnik promocji otrzymuje promocyjny Voucher z nadanym indywidualnym numerem oraz datą ważności.
 6. Voucher upoważnia do zniżek na nowe ubezpieczenia

–          majątkowe (domy, mieszkania) w wysokości od 20% do 50% w
Towarzystwach Ubezpieczeniowych: Interrisk, Warta, Ergo Hestia, Compensa, Wiener, PZU i Allianz

–          komunikacyjne (OC, pakiety OC+AC) w wysokości od 5 do 20% w Towarzystwach Ubezpieczeniowych: PZU, Warta/HDI, Interrisk, MTU, Ergo Hestia, Proama, Generali, Link 4, TUW

 1. Chęć wykorzystania Vochera należy zgłosić w Biurze Ubezpieczeń CMF Jarosław Łunio przy ul. Wojska Polskiego 5b lokal 2 w Olsztynie (telefonicznie, e-mailem, osobiście podczas wizyty w biurze) podając: imię, nazwisko i numer vouchera lub nazwę firmy.
 2. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w okresie trwania promocji. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmiany regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania dla uczestników którzy przystąpili do Promocji przed datą wprowadzenia zmian.
 3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie jaroslawlunio.pl oraz w Biurze Ubezpieczeń CMF Jarosław Łunio przy ul. Wojska Polskiego 5b lokal 2.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie odwołać Promocję bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie udostępniona na stronie internetowej: jaroslawlunio.pl oraz w Biurze Ubezpieczeń CMF Jarosław Łunio przy ul. Wojska Polskiego 5b lokal 2 w Olsztynie
 5. Wszelkie materiały promujące Promocję mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu
 6. Poprzez przystąpienie do Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.